Användarvillkor för säljare

Allmänt

Upper Eight AB (organisationsnummer 556982-9699; nedan "Fleasy" eller "vi") driver på webbplatsen www.fleasy.se (”Webbplatsen”) - under varumärket "Fleasy" - en annonsmarknad för alla typer av andrahandsvaror där privatpersoner och företag kan delta som kund ("kunden" eller "du" nedan) och företag delta som säljare.

Fleasy tillhandahåller annonsutrymme och verktyg för att möjliggöra och underlätta köp och försäljning, men är inte part i de transaktioner som initieras på Webbplatsen och har inget ansvar för skick, utseende eller innehåll i fråga om de varor som bjuds ut till försäljning. Köpeavtalen ingås direkt mellan kund och säljare.

Detta dokument reglerar tillsammans med dokumenten "Fleasys avgifter" och "Integritetsspolicy" villkoren för registrerade säljares användande av tjänsterna på Fleasys Webbplats.

De enhetliga och generella villkor som anges i detta dokument gäller för all försäljning på Fleasy och det är inte tillåtet för säljare att i annonser lägga in egna säljvillkor som står i strid med, eller går utöver, villkoren i detta dokument.

Fleasy förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal utan föregående meddelande. Snarast efter att en ändring vidtagits kommer registrerade säljare att informeras om att ändringar gjorts.


Registrera Dig som Säljare

Det är bara näringsidkare som kan bli Säljare.

För att ha möjlighet att publicera annonser och acceptera orders på vår webbplats, är det nödvändigt att genomgå en registreringsprocess för att bli säljare (hädanefter refererat till som "Säljaren"). Denna process kräver att den blivande Säljaren godkänner innehållet i detta dokument. För att inleda processen, måste säljaren först registrera sig på hemsidan. Efter registreringen är det nödvändigt att säljaren kontaktar Fleasy och uttrycker sitt intresse för att bli säljare. I denna kommunikation ska säljaren inkludera relevanta företagsuppgifter samt sitt organisationsnummer. För att slutföra processen och bli en aktiv Säljare på sidan, krävs godkännande från Fleasys administratörer.


Annonsering – allmänt

Fleasy tillåter enbart annonsering och försäljning av fysiska objekt som befinner sig i säljarens ägo.

När flera objekt erbjuds till salu i en enda annons, skall angivet pris ses som totalpriset för alla de utannonserade varorna. Det är i dessa fall inte möjligt att köpa artiklarna separat.

Annonsens innehåll måste vara objektivt korrekt och erbjuda tillräcklig information för att kunderna ska kunna fatta välgrundade beslut.

Säljare är förbjudna att använda annonser för att marknadsföra andra företag eller verksamheter av något slag, och de får inte heller inkludera länkar eller referenser till andra webbsidor, e-postadresser, eller någon form av datakod.


Säljarens förpliktelser gällande annonser mm

Säljaren måste äga och ha full rätt att sälja de varor som erbjuds i annonserna.

All annonsering och försäljning ska följa svensk lagstiftning. Detta innebär bland annat att annonser eller de varor som erbjuds inte får inkräkta på upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part. Annonser eller varor får inte heller innehålla material som kan betraktas som förtal, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olagliga våldsskildringar eller uppmaningar till brott.

Innehållet i annonserna får inte vara stötande eller på något annat sätt skada Fleasys rykte som en pålitlig marknadsplats. Vi har en strikt policy gällande erotiskt och pornografiskt material. Annonser får inte innehålla explicita pornografiska bilder eller texter. Vår policy är också strikt när det gäller material som propagerar för våldsamma eller rasistiska åsikter.

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt bestämma vad som får och inte får annonseras.

Säljaren är ensamt ansvarig för att annonsering samt text- och bildmaterialet i annonserna överensstämmer med gällande lagstiftning.

Om det framförs juridiska krav mot Fleasy på grund av Säljarens annonsering eller text- och bildinnehållet i de varor Säljaren erbjuder till försäljning, ska Säljaren hålla Fleasy skadeslöst och ersätta Fleasy för eventuella kostnader samt se till att Fleasy inte lider någon ekonomisk eller annan förlust på grund av den ifrågasatta annonseringen eller försäljningen.

Såvitt det är juridiskt möjligt ska Säljaren stå i Fleasys ställe som part i eventuella tvister med tredje part som uppstår till följd av Säljarens annonsering och försäljning av varor på webbplatsen.


Annonsering – Fleasys rättigheter mm

Fleasy förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga av registrerade Säljare som vi anser inte följer villkoren i detta avtal från tjänster på Fleasys Webbplats. Säljarens annonser kommer då inte längre att visas på Webbplatsen.

Fleasy förbehåller sig också rätten att radera annonser som vi anser inte uppfyller i dessa villkor angivna krav. Säljaren ska underrättas om en sådan åtgärd. Säljare som av Fleasy anmodas att ta bort eller redigera befintliga annonser som vi anser inte uppfyller kraven ska snarast efterkomma en sådan anmodan.

Fleasy har rätt att i anslutning till Säljarens annonser publicera sammanfattande statistik över Säljarens orderhantering på Fleasy.

Fleasy har en oinskränkt rätt att publicera Säljarens annonser, såväl delvis som i sin helhet, på Webbplatsen och på webbplatser och i andra media hos våra samarbetspartners. Denna rätt omfattar även de bilder Säljaren eventuellt lagt in i sina annonser. Vi har också en oinskränkt rätt att, på sätt Fleasy finner lämpligt och/eller nödvändigt, bearbeta Säljarens annonsdata vid annonsering. Vi har också rätt att internt lagra annonsdata.

Fleasy har ingen skyldighet att på begäran utvinna och sammanställa Säljarens annonsdata från vår annonsdatabas och återsända dessa till Säljaren. Vi tillhandahåller inte heller någon sådan tjänst mot betalning.

Säljaren förbinder sig att inte, genom att använda automatiserade metoder som skrapning, robotar eller spindlar, försöka utvinna sina egna eller andra Säljares annonsdata eller att på annat sätt söka kringgå tekniska åtgärder mot otillåten kopiering mm.


Beställningar – Ordrar - Köpeavtal

När kunder gör beställningar presenteras dessa som ”ordrar” i Säljarens användargränssnitt efter att Säljaren har loggat in på Webbplatsen. En ”order” inkluderar alla produkter som en enskild kund har lagt i sin kundvagn och beställt från samma Säljare vid ett enda tillfälle.

Fleasy skickar meddelanden om nya ordrar till Säljaren via e-post, men vi kan inte garantera att dessa meddelanden alltid når fram. Det är därför Säljarens ansvar att regelbundet kontrollera inkomna ordrar i sitt användargränssnitt på Webbplatsen.

När en order har inkommit sker följande:

1) Ett bindande köpeavtal upprättas mellan kunden och Säljaren. Detta köpeavtal baseras på ordern, relevanta delar av detta avtal och relevanta delar av dokumentet ”Fleasys köpvillkor”, som kunden accepterar i samband med att de slutför sitt köp i kundvagnen.

2) En begäran om förskottsbetalning skickas elektroniskt till kunden.

3) Fleasys avgift för varje enskild order samlas ihop och faktureras månadsvis, eller när en viss summa har uppnåtts.


Betalning

Om kunden inte genomför betalningen, har Säljaren möjlighet att avbryta hela ordern, tidigast fem arbetsdagar efter att ordern har bekräftats om inte annat specificerats av säljaren.

Fleasy tar ut en avgift för varje order, och detaljerad information om dessa avgifter återfinns i dokumentet "Fleasys avgifter".


Kundens fraktavgift

Om tillvalet leverans är gjort så kommer en fraktavgift att läggas till det totala priset av de produkter som ingår i beställningen. För inrikes ordrar påförs fraktavgiften automatiskt.


Vid tillval av leverans

Vid tillval av leverans är Säljaren ansvarig för att skicka iväg beställningen inom fem dagar efter att förskottsbetalningen har mottagits. Alla produkter som ingår i den bekräftade ordern måste vara med i försändelsen, och inga extra varor får inkluderas.

Ansvaret för att paketet når fram till kunden ligger helt på säljaren. Om leveransen inte når fram måste säljaren återbetala hela förskottsbetalningen till kunden. Säljaren har inte rätt att kräva betalning för varor som har skickats tillbaka av fraktbolaget på grund av att mottagaren inte har hämtat ut paketet. Fleasy har rätten att annullera beställningar som har försvunnit under leverans, eller som har returnerats av fraktbolaget, tidigast när kundens ångerrätt har löpt ut. Om säljaren har valt en fraktmetod som inte är spårbar, har Fleasy rätten att basera beslutet om annullering endast på kundens uppgifter om att leveransen inte har kommit fram.


Ångerrätt och reklamation

Hantering av ångerrätt och reklamationer är ett direkt ansvar för dig som säljare och sker mellan dig och kunden utan inblandning från Fleasy. Detta täcker rättigheter som privatkunder har enligt Distansavtalslagen och Lag om avtal utanför affärslokaler att ångra sitt köp, såväl som reklamationsrättigheter enligt Konsumentköplagen.

Du är skyldig att aktivt delta och säkerställa att kundens rättigheter tas till vara vid ångerköp och reklamationer. När en retur av en ångrad vara tas emot måste detta omedelbart bekräftas av dig i ditt orderhanteringssystem. Eventuell återbetalning till kunden ska ske inom tre arbetsdagar från det att returleveransen har mottagits.

Detta betyder att du som säljare behöver ha processer på plats för att hantera returer och reklamationer snabbt och effektivt, och att du behöver vara redo att återbetala kunden inom en kort tidsram när det är berättigat. Att säkerställa att dessa processer är effektiva och rättvisa är viktigt för att upprätthålla ett gott rykte på marknadsplatsen och för att bygga förtroende hos dina kunder.


Ansvar

Fleasy kan inte garantera kontinuerlig, obruten, säker eller felfri tillgång till tjänsterna på Webbplatsen. Som användare av tjänsterna är det viktigt att förstå att det kan finnas olika sorters tekniska problem eller fel som kan påverka din upplevelse på plattformen. Detta kan inkludera skrivfel, tekniska avbrott eller fall där viss information inte visas korrekt.

Fleasy tar inte på sig ansvar för dataförlust eller andra typer av skador som kan uppstå när du använder tjänsterna på Webbplatsen. Denna friskrivning av ansvar sträcker sig så långt det är möjligt enligt gällande lag.

Det är viktigt att du som användare tar egna försiktighetsåtgärder och ser till att du har säkerhetskopior av viktig information. Det är också bra att vara medveten om att även om Fleasy vidtar åtgärder för att säkerställa stabilitet och säkerhet på plattformen, kan det finnas risker associerade med användning av online-tjänster.

I händelse av problem, tekniska eller annars, är det ofta bra att rapportera dessa till Fleasy för att ge dem möjlighet att åtgärda situationen och för att bidra till en bättre och mer pålitlig tjänst för alla användare.


Övrigt

Det är av yttersta vikt att säljaren tar ansvar för att betala alla tillämpliga skatter och avgifter som uppkommer i samband med försäljning genom Fleasys plattform. Detta innebär att säljaren ska vara uppdaterad om och efterleva alla relevanta lagar och bestämmelser, inklusive men inte begränsat till skattelagar. Det åligger säljaren att se till att alla inkomster deklareras korrekt och att alla skatter och avgifter betalas i tid.

Utöver det finansiella ansvaret, förväntas säljaren också upprätthålla en hög nivå av professionalism i all kommunikation med andra användare av Fleasys tjänster. Detta innebär att säljaren ska avstå från att använda kränkande, stötande eller på annat sätt olämpligt språk i kommunikationen. Respekt och professionalism bidrar till en positiv och trygg handelsmiljö för alla användare av plattformen.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper säljaren till att upprätthålla en positiv och säker handelsplattform, och därmed bidra till Fleasys fortsatta framgång och tillit från dess användare. Att ignorera dessa ansvarsområden kan leda till sanktioner, inklusive möjlig avstängning från plattformen.


Överlåtelse

I det fall där Fleasy skulle gå igenom en företagsfusion, förvärv eller annan form av företagssammanslagning, behåller vi rätten att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt de här villkoren till det andra involverade företaget. Om en sådan överlåtelse äger rum, kommer Fleasy att säkerställa att alla användare och berörda parter blir informerade om överlåtelsen och om vilket företag som kommer att överta de rättigheter och skyldigheter som tidigare låg på Fleasy. Detta kommer att kommuniceras tydligt via vår Webbplats.

Det är viktigt att notera att även om Fleasy har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt de här villkoren, har inte säljaren samma rättighet. Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor är personliga och får inte överlåtas, överföras eller delegeras till någon annan part utan skriftligt godkännande från Fleasy.

Det här avsnittet om överlåtelse syftar till att upprätthålla ordning och förutsägbarhet i relationen mellan Fleasy och säljaren, och för att säkerställa att alla parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter vid en eventuell företagsförändring. Genom att acceptera dessa villkor godkänner säljaren dessa bestämmelser om överlåtelse.


Uppsägning av avtalet

Säljaren har möjligheten att säga upp detta avtal genom att skicka ett meddelande via kontaktfunktionen på Fleasys webbplats. Avtalet anses vara upphävt så fort Fleasy har avslutat säljarens säljarkonto, vilket inkluderar att ta bort säljarens annonser från Fleasys publika gränssnitt och spärra säljarens tillgång till sitt säljargränssnitt.

Fleasy har rätt att avstänga säljare från att annonsera och sälja på Fleasy, enligt de rättigheter som beskrivits i avsnittet ”Annonsering – Fleasys rättigheter mm”.

Köpeavtal som säljaren ingått före stängningen av sitt säljarkonto på Fleasy förblir giltiga även efter att detta avtal mellan Fleasy och säljaren har upphört.

Genom att säga upp avtalet med Fleasy innebär det inte att säljaren automatiskt befrias från sina åtaganden eller skyldigheter som uppkommit under tiden kontot var aktivt. Det är säljarens ansvar att se till att alla pågående affärer och kundrelationer hanteras korrekt och i enlighet med gällande lagar och avtal, även efter att avtalet med Fleasy har avslutats.


Tillämplig lag - Tvistlösning

Dessa villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk materiell lag. Om tvist uppstår mellan parterna i detta avtal, ska det lösas med svenska lagar som grund.

Alla tvister som rör giltigheten, tolkningen, tillämpningen eller genomförandet av detta avtal ska avgöras av behörig allmän domstol i Sverige. Detta innebär att både Fleasy och säljaren accepterar och underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen hos de svenska domstolarna för lösning av alla sådana tvister.

Om någon del av dessa villkor skulle anses vara ogiltig eller ej genomförbar, kommer detta inte att påverka giltigheten eller genomförbarheten av de återstående delarna av villkoren. Istället ska den ogiltiga eller ej genomförbara bestämmelsen ersättas med en giltig och genomförbar bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med den ursprungliga bestämmelsen.

Vid eventuella skillnader mellan den svenska versionen av detta dokument eller andra dokument som styr användningen av Fleasys tjänster, och versioner på andra språk, ska den svenska versionen ha företräde och anses vara den avgörande och bindande versionen. Det är därför viktigt att säljaren noggrant läser igenom och förstår de villkor och regler som anges på svenska för att fullt ut förstå sina rättigheter och skyldigheter inom ramen för detta avtal.